Skip to main content

Regulamente

Categorie:

Regulament de ordine interioară

Prezentul Regulament intern concretizează regulile privind protecția, igiena și securitatea în muncă, respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității, drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților, procedura de soluționare a cererilor sau reclamațiilor individuale ale salariaților, regulile privind disciplina muncii în unitate, abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile, procedura disciplinară, modalitățile de aplicare a dispozițiilor legale sau contractuale specifice și criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților.
Categorie:

Regulament de organizare și funcționare a liceului

Liceului Teoretic “Aurel Lazăr” este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare (Legea LEGEA învățământului preuniversitar, adoptată de Parlamentul României – MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 613/5.VII.2023 – valabilă începând cu anul şcolar 2023-2024), ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Liceului Teoretic “Aurel Lazăr” (ROF LTAL), numit în continuare Regulament, și ale Regulamentului intern. Proiectul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Liceului Teoretic “Aurel Lazăr” este elaborat de către un colectiv de lucru, numit prin hotărârea Consiliului de administraţie din care fac parte: cadre didactice, reprezentanţi ai organizaţiei sindicale, ai părinţilor şi ai elevilor desemnaţi de către consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia părinţilor Parentes, respectiv de consiliul şcolar al elevilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Categorie:

Regulamentul de ordine interioară a internatului

Internatul şcolar este unitate socio-educativă care se înfiinţează şi funcţionează pe lângă unităţi şcolare sau grupuri de unităţi în scopul de a organiza elevilor condiţii de cazare, studiu şi educaţie.
Categorie:

Cod etică

Codul este aplicabil tuturor persoanelor din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional, responsabile cu instruirea şi educaţia, şi care, în conformitate cu prevederilor “Statutului personalului didactic” din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011, îndeplinesc funcţia de personal didactic/cadru didactic, personal didactic auxiliar, personal didactic asociat, precum şi funcţii de conducere, de îndrumare şi control în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ preuniversitar, în inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic.